Génèse 4:10
ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה׃
Josué 24:27
ויאמר יהושע אל כל העם הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה כי היא שמעה את כל אמרי יהוה אשר דבר עמנו והיתה בכם לעדה פן תכחשון באלהיכם׃
Job 31:38-40
38
אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון׃
39
אם כחה אכלתי בלי כסף ונפש בעליה הפחתי׃
40
תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה תמו דברי איוב׃
Luc 19:40
ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים׃
Hébreux 12:24
ואל ישוע סרסר הברית החדשה ואל דם ההזאה המיטיב דבר מדם הבל׃
Jacques 5:3
זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים׃
Jacques 5:4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃
Apocalypse 6:10
ויזעקו בקול גדול ויאמרו עד מתי אדני הקדוש והאמתי לא תשפט ולא תקום את דמינו מישבי הארץ׃