1 Chroniques 16:34
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
Esdras 3:11
ויענו בהלל ובהודת ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל ליהוה על הוסד בית יהוה׃
Psaumes 25:8
טוב וישר יהוה על כן יורה חטאים בדרך׃
Psaumes 100:5
כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו׃
Psaumes 136:1-26
1
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
2
הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו׃
3
הודו לאדני האדנים כי לעולם חסדו׃
4
לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו׃
5
לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו׃
6
לרקע הארץ על המים כי לעולם חסדו׃
7
לעשה אורים גדלים כי לעולם חסדו׃
8
את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו׃
9
את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו׃
10
למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו׃
11
ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו׃
12
ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו׃
13
לגזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו׃
14
והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו׃
15
ונער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו׃
16
למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו׃
17
למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו׃
18
ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו׃
19
לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו׃
20
ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו׃
21
ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו׃
22
נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו׃
23
שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו׃
24
ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו׃
25
נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו׃
26
הודו לאל השמים כי לעולם חסדו׃
Psaumes 145:6-10
6
ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתיך אספרנה׃
7
זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו׃
8
חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד׃
9
טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו׃
10
יודוך יהוה כל מעשיך וחסידיך יברכוכה׃
Jérémie 33:11
קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את יהוה צבאות כי טוב יהוה כי לעולם חסדו מבאים תודה בית יהוה כי אשיב את שבות הארץ כבראשנה אמר יהוה׃
Lamentations 3:25
טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃
Romains 11:22
לכן ראה נא טובת אלהים וזעמו זעמו על הנפלים ועליך טובתו אם תעמד בטובתו ואם אין כי עתה גם אתה תגדע׃
1 Jean 4:8-10
8
ואשר איננו אהב לא ידע את האלהים כי האלהים הוא אהבה׃
9
בזאת נראתה אהבת האלהים לנו כי שלח האלהים את בנו את יחידו לעולם למען נחיה על ידו׃
10
בזאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתינו׃
Psaumes 18:1
למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃
Psaumes 18:2
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃
Psaumes 27:5
כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃
Psaumes 62:6-8
6
אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט׃
7
על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים׃
8
בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
Psaumes 71:3
היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי סלעי ומצודתי אתה׃
Psaumes 84:11
כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃
Psaumes 91:1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
Psaumes 91:2
אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃
Psaumes 144:1
לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃
Psaumes 144:2
חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃
Proverbes 18:10
מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃
Esaïe 25:4
כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃
Esaïe 26:1-4
1
ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל׃
2
פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים׃
3
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
4
בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃
Esaïe 32:2
והיה איש כמחבא רוח וסתר זרם כפלגי מים בציון כצל סלע כבד בארץ עיפה׃
Psaumes 20:1
למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃
Psaumes 50:15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
Psaumes 59:16
ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי׃
Psaumes 86:7
ביום צרתי אקראך כי תענני׃
Psaumes 91:15
יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃
Esaïe 37:3
ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכח אין ללדה׃
Esaïe 37:4
אולי ישמע יהוה אלהיך את דברי רב שקה אשר שלחו מלך אשור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה׃
Psaumes 1:6
כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃
Matthieu 7:23
אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורו ממני פעלי האון׃
Jean 10:27
צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃
Galates 4:9
ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃
2 Timothée 2:19
אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח׃
1 Chroniques 5:20
ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו׃
2 Chroniques 16:8
הלא הכושים והלובים היו לחיל לרב לרכב ולפרשים להרבה מאד ובהשענך על יהוה נתנם בידך׃
2 Chroniques 16:9
כי יהוה עיניו משטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו נסכלת על זאת כי מעתה יש עמך מלחמות׃
2 Chroniques 32:8
עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה׃
2 Chroniques 32:11
הלא יחזקיהו מסית אתכם לתת אתכם למות ברעב ובצמא לאמר יהוה אלהינו יצילנו מכף מלך אשור׃
2 Chroniques 32:21
וישלח יהוה מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור וישב בבשת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאו מעיו שם הפילהו בחרב׃
Psaumes 84:12
יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך׃
Jérémie 17:7
ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו׃
Jérémie 17:8
והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי׃
Daniel 3:28
ענה נבוכדנצר ואמר בריך אלההון די שדרך מישך ועבד נגו די שלח מלאכה ושיזב לעבדוהי די התרחצו עלוהי ומלת מלכא שניו ויהבו גשמיהון די לא יפלחון ולא יסגדון לכל אלה להן לאלההון׃
Daniel 6:23
באדין מלכא שגיא טאב עלוהי ולדניאל אמר להנסקה מן גבא והסק דניאל מן גבא וכל חבל לא השתכח בה די הימן באלהה׃
Matthieu 27:43
בטח באלהים עתה יפלטהו אם חפץ בו כי אמר בן האלהים אני׃