Josué 7:1
וימעלו בני ישראל מעל בחרם ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם ויחר אף יהוה בבני ישראל׃
2 Rois 5:23
ויאמר נעמן הואל קח ככרים ויפרץ בו ויצר ככרים כסף בשני חרטים ושתי חלפות בגדים ויתן אל שני נעריו וישאו לפניו׃
2 Rois 5:24
ויבא אל העפל ויקח מידם ויפקד בבית וישלח את האנשים וילכו׃
Proverbes 10:2
לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃
Proverbes 21:6
פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי מות׃
Jérémie 5:26
כי נמצאו בעמי רשעים ישור כשך יקושים הציבו משחית אנשים ילכדו׃
Jérémie 5:27
ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה על כן גדלו ויעשירו׃
Amos 3:10
ולא ידעו עשות נכחה נאם יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם׃
Habaquq 2:5-11
5
ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים׃
6
הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו עד מתי ומכביד עליו עבטיט׃
7
הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו׃
8
כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה׃
9
הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף רע׃
10
יעצת בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך׃
11
כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה׃
Sophonie 1:9
ופקדתי על כל הדולג על המפתן ביום ההוא הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה׃
Zacharie 5:3
ויאמר אלי זאת האלה היוצאת על פני כל הארץ כי כל הגנב מזה כמוה נקה וכל הנשבע מזה כמוה נקה׃
Zacharie 5:4
הוצאתיה נאם יהוה צבאות ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו׃
Jacques 5:1-4
1
הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃
2
עשרכם בלה ובגדיכם אכלם עש׃
3
זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים׃
4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃
Lévitique 19:35
לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה׃
Lévitique 19:36
מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים׃
Deutéronome 25:13-16
13
לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה׃
14
לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה׃
15
אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
16
כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול׃
Proverbes 11:1
מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃
Proverbes 20:10
אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃
Proverbes 20:23
תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב׃
Ezechiel 45:9-12
9
כה אמר אדני יהוה רב לכם נשיאי ישראל חמס ושד הסירו ומשפט וצדקה עשו הרימו גרשתיכם מעל עמי נאם אדני יהוה׃
10
מאזני צדק ואיפת צדק ובת צדק יהי לכם׃
11
האיפה והבת תכן אחד יהיה לשאת מעשר החמר הבת ועשירת החמר האיפה אל החמר יהיה מתכנתו׃
12
והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם׃
Osée 12:7
כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב׃
Osée 12:8
ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא׃
Amos 8:5
לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה׃
Amos 8:6
לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר׃