Jérémie 4:21
עד מתי אראה נס אשמעה קול שופר׃
Jérémie 8:19
הנה קול שועת בת עמי מארץ מרחקים היהוה אין בציון אם מלכה אין בה מדוע הכעסוני בפסליהם בהבלי נכר׃
Jérémie 30:6
שאלו נא וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון׃
Jérémie 30:7
הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע׃
Esaïe 3:1-7
1
כי הנה האדון יהוה צבאות מסיר מירושלם ומיהודה משען ומשענה כל משען לחם וכל משען מים׃
2
גבור ואיש מלחמה שופט ונביא וקסם וזקן׃
3
שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש׃
4
ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם׃
5
ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד׃
6
כי יתפש איש באחיו בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזאת תחת ידך׃
7
ישא ביום ההוא לאמר לא אהיה חבש ובביתי אין לחם ואין שמלה לא תשימני קצין עם׃
Lamentations 4:20
רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים׃
Osée 3:4
כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים׃
Osée 10:3
כי עתה יאמרו אין מלך לנו כי לא יראנו את יהוה והמלך מה יעשה לנו׃
Osée 13:10
אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל עריך ושפטיך אשר אמרת תנה לי מלך ושרים׃
Osée 13:11
אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי׃
Esaïe 13:8
ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם׃
Esaïe 21:3
על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות׃
Esaïe 26:17
כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה׃
Jérémie 22:23
ישבתי בלבנון מקננתי בארזים מה נחנת בבא לך חבלים חיל כילדה׃
Jérémie 30:6
שאלו נא וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון׃
Jérémie 50:43
שמע מלך בבל את שמעם ורפו ידיו צרה החזיקתהו חיל כיולדה׃