Jérémie 13:18
אמר למלך ולגבירה השפילו שבו כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתכם׃
Psaumes 2:10-12
10
ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ׃
11
עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה׃
12
נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו׃
Jacques 1:9
אבל האח השפל יתהלל ברוממתו׃
Jacques 1:10
והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃
Jacques 4:6-10
6
וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
7
לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃
8
קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃
9
התענו והתאבלו ובכו שחקכם יהפך לאבל ושמחתכם ליגון׃
10
הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃
Ester 4:1-4
1
ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה׃
2
ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק׃
3
ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע לרבים׃
4
ותבואינה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קבל׃
Job 2:8
ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר׃
Job 42:6
על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר׃
Jérémie 6:26
בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו׃
Lamentations 3:29
יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה׃
Daniel 9:3
ואתנה את פני אל אדני האלהים לבקש תפלה ותחנונים בצום ושק ואפר׃
Michée 1:10
בגת אל תגידו בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי׃
Matthieu 11:21
אוי לך כורזין אוי לך בית צידה כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן לו בצור ובצידון נעשו הלא כבר שבו בשק ואפר׃
Luc 10:13
אוי לך כורזין אוי לך בית צידה כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן אלו נעשו בצור ובצידון הלא כבר ישבו בשק ואפר ושבו׃