Job 5:12-14
12
מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה׃
13
לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃
14
יומם יפגשו חשך וכלילה ימששו בצהרים׃
Psaumes 33:10
יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים׃
Esaïe 19:3
ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל האלילים ואל האטים ואל האבות ואל הידענים׃
Esaïe 19:13
נואלו שרי צען נשאו שרי נף התעו את מצרים פנת שבטיה׃
Esaïe 19:14
יהוה מסך בקרבה רוח עועים והתעו את מצרים בכל מעשהו כהתעות שכור בקיאו׃
Esaïe 29:14
לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר׃
1 Corinthiens 3:19
כי חכמת העולם הזה סכלות היא לפני האלהים ככתוב לכד חכמים בערמם׃
1 Corinthiens 3:20
ועוד כתוב יהוה ידע מחשבות חכמים כי המה הבל׃