Job 34:22
אין חשך ואין צלמות להסתר שם פעלי און׃
Jérémie 23:23
האלהי מקרב אני נאם יהוה ולא אלהי מרחק׃
Jérémie 23:24
אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם יהוה הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה׃
Psaumes 139:9-11
9
אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים׃
10
גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך׃
11
ואמר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני׃
Jérémie 16:16
הנני שלח לדוגים רבים נאם יהוה ודיגום ואחרי כן אשלח לרבים צידים וצדום מעל כל הר ומעל כל גבעה ומנקיקי הסלעים׃
Esaïe 27:1
ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים׃