Job 9:9
עשה עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃
Job 38:31
התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח׃
Job 38:32
התציא מזרות בעתו ועיש על בניה תנחם׃
Job 12:22
מגלה עמקות מני חשך ויצא לאור צלמות׃
Job 38:12
המימיך צוית בקר ידעתה שחר מקמו׃
Job 38:13
לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה׃
Psaumes 107:10-14
10
ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל׃
11
כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו׃
12
ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר׃
13
ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃
14
יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק׃
Matthieu 4:16
העם ההלכים בחשך ראו אור גדול וישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃
Luc 1:79
להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃
Amos 4:13
כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו עשה שחר עיפה ודרך על במתי ארץ יהוה אלהי צבאות שמו׃
Amos 8:9
והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור׃
Exode 10:21-23
21
ויאמר יהוה אל משה נטה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ מצרים וימש חשך׃
22
ויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים׃
23
לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבתם׃
Exode 14:24-28
24
ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים׃
25
ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים׃
26
ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על הים וישבו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו׃
27
ויט משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את מצרים בתוך הים׃
28
וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד׃
Psaumes 104:20
תשת חשך ויהי לילה בו תרמש כל חיתו יער׃
Psaumes 105:28
שלח חשך ויחשך ולא מרו את דבריו׃
Esaïe 59:10
נגששה כעורים קיר וכאין עינים נגששה כשלנו בצהרים כנשף באשמנים כמתים׃
Amos 9:6
הבונה בשמים מעלותו ואגדתו על ארץ יסדה הקרא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃
Génèse 7:11-20
11
בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו׃
12
ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה׃
13
בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה׃
14
המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף׃
15
ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים׃
16
והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו׃
17
ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ׃
18
ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים׃
19
והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים׃
20
חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים׃
1 Rois 18:44
ויהי בשבעית ויאמר הנה עב קטנה ככף איש עלה מים ויאמר עלה אמר אל אחאב אסר ורד ולא יעצרכה הגשם׃
1 Rois 18:45
ויהי עד כה ועד כה והשמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשם גדול וירכב אחאב וילך יזרעאלה׃
Job 37:13
אם לשבט אם לארצו אם לחסד ימצאהו׃
Job 38:34
התרים לעב קולך ושפעת מים תכסך׃
Amos 4:13
כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו עשה שחר עיפה ודרך על במתי ארץ יהוה אלהי צבאות שמו׃