Amos 5:6
דרשו את יהוה וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל׃
Deutéronome 30:1-8
1
והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה׃
2
ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך׃
3
ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה׃
4
אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך׃
5
והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך׃
6
ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך׃
7
ונתן יהוה אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך׃
8
ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום׃
1 Chroniques 28:9
ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש יהוה וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד׃
2 Chroniques 15:2
ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזב אתכם׃
2 Chroniques 20:3
וירא ויתן יהושפט את פניו לדרוש ליהוה ויקרא צום על כל יהודה׃
2 Chroniques 34:3
ובשמונה שנים למלכו והוא עודנו נער החל לדרוש לאלהי דויד אביו ובשתים עשרה שנה החל לטהר את יהודה וירושלם מן הבמות והאשרים והפסלים והמסכות׃
Psaumes 14:2
יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃
Psaumes 27:8
לך אמר לבי בקשו פני את פניך יהוה אבקש׃
Esaïe 55:6
דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃
Esaïe 55:7
יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח׃
Jérémie 29:12
וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃
Jérémie 29:13
ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃
Lamentations 3:25
טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃
Lamentations 3:26
טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃
Sophonie 2:3
בקשו את יהוה כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף יהוה׃
Matthieu 7:8
כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו׃
Psaumes 22:26
יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃
Psaumes 69:32
ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם׃
Psaumes 105:3
התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃
Psaumes 105:4
דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃
Esaïe 55:3
הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים׃