Psaumes 50:8-13
8
לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד׃
9
לא אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים׃
10
כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף׃
11
ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי׃
12
אם ארעב לא אמר לך כי לי תבל ומלאה׃
13
האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה׃
Esaïe 66:3
שוחט השור מכה איש זובח השה ערף כלב מעלה מנחה דם חזיר מזכיר לבנה מברך און גם המה בחרו בדרכיהם ובשקוציהם נפשם חפצה׃
Michée 6:6
במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה׃
Michée 6:7
הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי׃
Amos 4:4
באו בית אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר זבחיכם לשלשת ימים מעשרתיכם׃
Amos 4:5
וקטר מחמץ תודה וקראו נדבות השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני יהוה׃
Lévitique 7:12-15
12
אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן׃
13
על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו׃
14
והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה׃
15
ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר׃
Psaumes 50:14
זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך׃
Psaumes 50:23
זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃
Psaumes 107:21
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
Psaumes 107:22
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
Psaumes 116:17
לך אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא׃