Psaumes 34:14
סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃
Psaumes 36:4
און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃
Psaumes 37:27
סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם׃
Psaumes 97:10
אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃
Psaumes 119:104
מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר׃
Psaumes 139:21
הלוא משנאיך יהוה אשנא ובתקוממיך אתקוטט׃
Psaumes 139:22
תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי׃
Romains 7:15
כי את אשר אני פעל לא ידעתי כי אינני עשה את אשר אני רצה בו כי אם אשר שנאתי אתו אני עשה׃
Romains 7:16
ובעשותי את אשר לא רציתי בו הנני מודה בזאת כי התורה טובה היא׃
Romains 7:22
כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלהים׃
Romains 8:7
יען מחשבת הבשר רק שנאת אלהים היא באשר לא תשתעבד לתורת האלהים ואף איננה יכולה׃
Romains 12:9
האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃
1 Thessaloniciens 5:21
בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃
1 Thessaloniciens 5:22
התרחקו מכל הדומה לרע׃
3 Jean 1:11
חביבי אל תרדף הרעה כי אם הטוב העשה טוב הוא מאלהים והעשה רע לא ראה את האלהים׃
Amos 5:10
שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו׃
Amos 5:24
ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן׃
Amos 6:12
הירצון בסלע סוסים אם יחרוש בבקרים כי הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה׃
2 Chroniques 19:6-11
6
ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט׃
7
ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃
8
וגם בירושלם העמיד יהושפט מן הלוים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט יהוה ולריב וישבו ירושלם׃
9
ויצו עליהם לאמר כה תעשון ביראת יהוה באמונה ובלבב שלם׃
10
וכל ריב אשר יבוא עליכם מאחיכם הישבים בעריהם בין דם לדם בין תורה למצוה לחקים ולמשפטים והזהרתם אתם ולא יאשמו ליהוה והיה קצף עליכם ועל אחיכם כה תעשון ולא תאשמו׃
11
והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר יהוה וזבדיהו בן ישמעאל הנגיד לבית יהודה לכל דבר המלך ושטרים הלוים לפניכם חזקו ועשו ויהי יהוה עם הטוב׃
Psaumes 82:2-4
2
עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה׃
3
שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו׃
4
פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו׃
Jérémie 7:5-7
5
כי אם היטיב תיטיבו את דרכיכם ואת מעלליכם אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו׃
6
גר יתום ואלמנה לא תעשקו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם׃
7
ושכנתי אתכם במקום הזה בארץ אשר נתתי לאבותיכם למן עולם ועד עולם׃
Exode 32:30
ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל יהוה אולי אכפרה בעד חטאתכם׃
2 Samuel 16:12
אולי יראה יהוה בעוני והשיב יהוה לי טובה תחת קללתו היום הזה׃
1 Rois 20:31
ויאמרו אליו עבדיו הנה נא שמענו כי מלכי בית ישראל כי מלכי חסד הם נשימה נא שקים במתנינו וחבלים בראשנו ונצא אל מלך ישראל אולי יחיה את נפשך׃
2 Rois 19:4
אולי ישמע יהוה אלהיך את כל דברי רב שקה אשר שלחו מלך אשור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה׃
Joël 2:14
מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלהיכם׃
Jonas 3:9
מי יודע ישוב ונחם האלהים ושב מחרון אפו ולא נאבד׃
Amos 5:6
דרשו את יהוה וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל׃
2 Rois 13:7
כי לא השאיר ליהואחז עם כי אם חמשים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי כי אבדם מלך ארם וישמם כעפר לדש׃
2 Rois 14:26
כי ראה יהוה את עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל׃
2 Rois 14:27
ולא דבר יהוה למחות את שם ישראל מתחת השמים ויושיעם ביד ירבעם בן יואש׃
2 Rois 15:29
בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה׃
Jérémie 31:7
כי כה אמר יהוה רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגוים השמיעו הללו ואמרו הושע יהוה את עמך את שארית ישראל׃
Michée 2:12
אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם׃
Michée 5:3
לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל׃
Michée 5:7
והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם׃
Michée 5:8
והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל׃