Amos 3:8
אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא׃
Amos 1:2
ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל׃
Psaumes 104:21
הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם׃
Osée 11:10
אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים׃