Jérémie 36:22
והמלך יושב בית החרף בחדש התשיעי ואת האח לפניו מבערת׃
Juges 3:20
ואהוד בא אליו והוא ישב בעלית המקרה אשר לו לבדו ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא׃
1 Rois 22:39
ויתר דברי אחאב וכל אשר עשה ובית השן אשר בנה וכל הערים אשר בנה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל׃
Amos 3:11
לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והורד ממך עזך ונבזו ארמנותיך׃
Amos 6:11
כי הנה יהוה מצוה והכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקעים׃
Esaïe 5:9
באזני יהוה צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב׃