Exode 28:4
ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי׃
Exode 28:36-38
36
ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה׃
37
ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה׃
38
והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנת קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה׃
Exode 29:6
ושמת המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקדש על המצנפת׃
Exode 39:28-30
28
ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר׃
29
ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה׃
30
ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה׃
Zacharie 3:5
ואמר ישימו צניף טהור על ראשו וישימו הצניף הטהור על ראשו וילבשהו בגדים ומלאך יהוה עמד׃
Zacharie 6:11-14
11
ולקחת כסף וזהב ועשית עטרות ושמת בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול׃
12
ואמרת אליו לאמר כה אמר יהוה צבאות לאמר הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את היכל יהוה׃
13
והוא יבנה את היכל יהוה והוא ישא הוד וישב ומשל על כסאו והיה כהן על כסאו ועצת שלום תהיה בין שניהם׃
14
והעטרת תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן בן צפניה לזכרון בהיכל יהוה׃
Philippiens 2:9-11
9
על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃
10
למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃
11
וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃