Nombres 20:8
קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם׃
Nombres 21:16
ומשם בארה הוא הבאר אשר אמר יהוה למשה אסף את העם ואתנה להם מים׃
1 Chroniques 13:5
ויקהל דויד את כל ישראל מן שיחור מצרים ועד לבוא חמת להביא את ארון האלהים מקרית יערים׃
1 Chroniques 15:3
ויקהל דויד את כל ישראל אל ירושלם להעלות את ארון יהוה אל מקומו אשר הכין לו׃
2 Chroniques 5:2
אז יקהיל שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל ירושלם להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דויד היא ציון׃
2 Chroniques 5:6
והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרב׃
2 Chroniques 30:2
ויועץ המלך ושריו וכל הקהל בירושלם לעשות הפסח בחדש השני׃
2 Chroniques 30:13
ויאספו ירושלם עם רב לעשות את חג המצות בחדש השני קהל לרב מאד׃
2 Chroniques 30:25
וישמחו כל קהל יהודה והכהנים והלוים וכל הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה׃
Néhémie 8:1
ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים ויאמרו לעזרא הספר להביא את ספר תורת משה אשר צוה יהוה את ישראל׃
Psaumes 22:25
מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו׃
Actes 2:1
וביום מלאת שבעת השבעות ויתאספו כלם לב אחד׃