Amos 9:13
הנה ימים באים נאם יהוה ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה׃
Matthieu 9:37
אז ידבר לתלמדידיו ויאמר רב הקציר והפעלים מעטים׃
Matthieu 9:38
לכן התחננו אל בעל הקציר לשלח פעלים לקצירו׃
Jean 4:35
הלא אתם תאמרו כי עוד ארבעה חדשים והקציר בא הנה אני אמר לכם שאו עיניכם וראו בשדות כי כבר הלבינו לקציר׃
Jean 4:36
והקוצר יקח שכרו ויאסף תבואה לחיי עולמים למען ישמחו יחדו גם הזרע גם הקוצר׃
Lévitique 25:19
ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה׃
Exode 16:8
ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את תלנתיכם אשר אתם מלינם עליו ונחנו מה לא עלינו תלנתיכם כי על יהוה׃
Deutéronome 11:15
ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת׃
Joël 2:19
ויען יהוה ויאמר לעמו הנני שלח לכם את הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אתו ולא אתן אתכם עוד חרפה בגוים׃
Joël 2:26
ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם יהוה אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבשו עמי לעולם׃
Actes 14:17
וגם לא חדל להעיד על עצמו וייטב לנו בתתו מטר מן השמים ועתות שבע וימלא לבותינו מזון וששון׃
1 Timothée 6:17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
Lévitique 25:18
ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח׃
Job 11:18
ובטחת כי יש תקוה וחפרת לבטח תשכב׃
Job 11:19
ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים׃
Psaumes 46:1-7
1
למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃
2
על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃
3
יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃
4
נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדש משכני עליון׃
5
אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר׃
6
המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ׃
7
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃
Psaumes 90:1
תפלה למשה איש האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדר ודר׃
Psaumes 91:1-14
1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
2
אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃
3
כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות׃
4
באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃
5
לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃
6
מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים׃
7
יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש׃
8
רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה׃
9
כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃
10
לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך׃
11
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך׃
12
על כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך׃
13
על שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין׃
14
כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי׃
Proverbes 1:33
ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה׃
Proverbes 18:10
מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃
Jérémie 23:6
בימיו תושע יהודה וישראל ישכן לבטח וזה שמו אשר יקראו יהוה צדקנו׃
Ezechiel 34:25-28
25
וכרתי להם ברית שלום והשבתי חיה רעה מן הארץ וישבו במדבר לבטח וישנו ביערים׃
26
ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה והורדתי הגשם בעתו גשמי ברכה יהיו׃
27
ונתן עץ השדה את פריו והארץ תתן יבולה והיו על אדמתם לבטח וידעו כי אני יהוה בשברי את מטות עלם והצלתים מיד העבדים בהם׃
28
ולא יהיו עוד בז לגוים וחית הארץ לא תאכלם וישבו לבטח ואין מחריד׃
Matthieu 23:37
ירושלים ירושלים ההרגת את הנביאים והסקלת את השלוחים אליה כמה פעמים רציתי לקבץ את בניך כתרנגלת המקבצת את אפרחיה תחת כנפיה ולא אביתם׃
1 Pierre 1:5
הנשמרים בעז אלהים על יד האמונה לתשועה העתידה להגלות בעת קץ׃