Lévitique 20:10
ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת׃
Exode 20:14
לא תנאף׃
Deutéronome 5:18
ולא תנאף׃
Deutéronome 22:22
כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל׃
Deutéronome 22:25
ואם בשדה ימצא האיש את הנער המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו׃
2 Samuel 11:3
וישלח דוד וידרש לאשה ויאמר הלוא זאת בת שבע בת אליעם אשת אוריה החתי׃
2 Samuel 11:4
וישלח דוד מלאכים ויקחה ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת מטמאתה ותשב אל ביתה׃
2 Samuel 11:27
ויעבר האבל וישלח דוד ויאספה אל ביתו ותהי לו לאשה ותלד לו בן וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני יהוה׃
Proverbes 6:25
אל תחמד יפיה בלבבך ואל תקחך בעפעפיה׃
Proverbes 6:29-33
29
כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנגע בה׃
30
לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב׃
31
ונמצא ישלם שבעתים את כל הון ביתו יתן׃
32
נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃
33
נגע וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
Matthieu 5:27
שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תנאף׃
Matthieu 5:28
אבל אני אמר לכם כל אשר יביט באשה לחמד אותה נאף נאפה בלבו׃
Romains 2:22
אמרת לא תנאף ואתה נאף תשקץ את האלילים ואתה גזל את הקדש׃
1 Corinthiens 6:9
הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר׃
Galates 5:19
וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃
Hébreux 13:4
האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃