Lévitique 18:4
את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם׃
Lévitique 11:44
כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ׃
Lévitique 19:3
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם׃
Lévitique 19:4
אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם׃
Lévitique 19:10
וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם׃
Lévitique 19:34
כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃
Lévitique 20:7
והתקדשתם והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם׃
Génèse 17:7
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך׃
Exode 6:7
ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים׃
Exode 20:2
אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃
Psaumes 33:12
אשרי הגוי אשר יהוה אלהיו העם בחר לנחלה לו׃
Ezechiel 20:5
ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה ביום בחרי בישראל ואשא ידי לזרע בית יעקב ואודע להם בארץ מצרים ואשא ידי להם לאמר אני יהוה אלהיכם׃
Ezechiel 20:7
ואמר אלהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו אני יהוה אלהיכם׃
Ezechiel 20:19
אני יהוה אלהיכם בחקותי לכו ואת משפטי שמרו ועשו אותם׃
Ezechiel 20:20
ואת שבתותי קדשו והיו לאות ביני וביניכם לדעת כי אני יהוה אלהיכם׃