Lévitique 20:12
ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם׃
Génèse 38:18
ויאמר מה הערבון אשר אתן לך ותאמר חתמך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן לה ויבא אליה ותהר לו׃
Génèse 38:19
ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה׃
Génèse 38:26
ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה׃
Ezechiel 22:11
ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך׃