Lévitique 4:14
ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד׃
Lévitique 8:2
קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות׃
Lévitique 8:14
ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת׃
Lévitique 9:8-16
8
ויקרב אהרן אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו׃
9
ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח׃
10
ואת החלב ואת הכלית ואת היתרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את משה׃
11
ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה׃
12
וישחט את העלה וימצאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב׃
13
ואת העלה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר על המזבח׃
14
וירחץ את הקרב ואת הכרעים ויקטר על העלה המזבחה׃
15
ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון׃
16
ויקרב את העלה ויעשה כמשפט׃
Nombres 29:11
שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם׃
2 Chroniques 29:21
ויביאו פרים שבעה ואילים שבעה וכבשים שבעה וצפירי עזים שבעה לחטאת על הממלכה ועל המקדש ועל יהודה ויאמר לבני אהרן הכהנים להעלות על מזבח יהוה׃
Esdras 6:17
והקרבו לחנכת בית אלהא דנה תורין מאה דכרין מאתין אמרין ארבע מאה וצפירי עזין לחטיא על כל ישראל תרי עשר למנין שבטי ישראל׃
Ezechiel 45:22
ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל עם הארץ פר חטאת׃
Ezechiel 45:23
ושבעת ימי החג יעשה עולה ליהוה שבעת פרים ושבעת אילים תמימם ליום שבעת הימים וחטאת שעיר עזים ליום׃
Romains 8:3
כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על יד הבשר עשה האלהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר׃
Hébreux 7:27
אשר איננו צריך יום יום ככהנים הגדולים ההם להקריב בראשונה על חטאתיו ואחרי כן על חטאת העם כי זאת עשה בפעם אחת בהקריבו את נפשו׃
Hébreux 7:28
כי התורה העמידה לכהנים גדולים בני אדם חלשים אבל דבר השבועה הבאה אחרי התורה העמיד את הבן המשלם לעולם׃
Hébreux 10:5-14
5
ובעבור זאת אמר בבואו לעולם זבח ומנחה לא חפצת גוף כוננת לי׃
6
עולה וחטאה לא שאלת׃
7
אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצונך אלהי׃
8
אחרי אמרו למעלה זבח ומנחה עולה וחטאה לא חפצת ולא שאלת אשר יקריבו אתם על פי התורה׃
9
אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה׃
10
וברצון הזה מקדשים אנחנו על ידי הקרבת קרבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת׃
11
וכל כהן עמד יום יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אתן הקרבנות אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים׃
12
אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלהים׃
13
וחכה יחכה עד כי יושתו איביו הדם לרגליו׃
14
כי הוא בקרבן אחת השלים לנצח את המקדשים׃