Lévitique 16:5-9
5
ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה׃
6
והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו׃
7
ולקח את שני השעירם והעמיד אתם לפני יהוה פתח אהל מועד׃
8
ונתן אהרן על שני השעירם גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל׃
9
והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת׃
Hébreux 2:17
על כן היה עליו להדמות לאחיו בכל דבר למען אשר יהיה כהן גדול רחמן ונאמן בעניני אלהים לכפר על חטאת העם׃
Hébreux 5:3
אשר על כן חיב להקריב על החטאים גם בעד העם גם בעד נפשו׃
Hébreux 9:7
ואל המשכן אשר לפנים ממנו בא שמה הכהן הגדול לבדו פעם אחת בשנה לא בבלי דם אשר יקריב בעד נפשו ובעד שגגות העם׃
Hébreux 9:25
אף לא להקריב את נפשו פעמים רבות ככהן הגדול אשר בא שנה בשנה אל הקדש בדם אחרים׃
Hébreux 9:26
כי אם כן הוא הלא היה לו לענות פעמים רבות מראשית העולם ועתה בקץ העתים נגלה בפעם אחת כדי לבטל את החטא בזבח נפשו׃
Lévitique 16:2
ויאמר יהוה אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת אל פני הכפרת אשר על הארן ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת׃
Hébreux 6:19
אשר היא לנפשנו לעוגין נכון וחזק ומגיע אל מבית לפרכת׃
Hébreux 9:3
ומבית לפרכת השנית משכן הנקרא קדש הקדשים׃
Hébreux 9:7
ואל המשכן אשר לפנים ממנו בא שמה הכהן הגדול לבדו פעם אחת בשנה לא בבלי דם אשר יקריב בעד נפשו ובעד שגגות העם׃
Hébreux 9:12
גם לא בא בדם שעירים ועגלים אלא בדם נפשו בא בפעם אחת אל הקדש פנימה וימצא גאלת עולם׃