Joël 1:20
גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר׃
1 Rois 18:5
ויאמר אחאב אל עבדיהו לך בארץ אל כל מעיני המים ואל כל הנחלים אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולוא נכרית מהבהמה׃
Jérémie 12:4
עד מתי תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש מרעת ישבי בה ספתה בהמות ועוף כי אמרו לא יראה את אחריתנו׃
Jérémie 14:5
כי גם אילת בשדה ילדה ועזוב כי לא היה דשא׃
Jérémie 14:6
ופראים עמדו על שפים שאפו רוח כתנים כלו עיניהם כי אין עשב׃
Osée 4:3
על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו׃
Romains 8:22
כי ידענו אשר הבריאה כלה יחד תאנח ותחיל עד הנה׃