Joël 1:10
שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר׃
Habaquq 3:17
כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃
Habaquq 3:18
ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃
Nombres 13:23
ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים׃
Psaumes 92:12
צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה׃
Cantique des Cantiques 2:3
כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי׃
Cantique des Cantiques 4:13
שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים׃
Cantique des Cantiques 7:7-9
7
זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות׃
8
אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים׃
9
וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים׃
Joël 1:16
הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל׃
Psaumes 4:7
נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו׃
Esaïe 9:3
הרבית הגוי לא הגדלת השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו בחלקם שלל׃
Esaïe 16:10
ונאסף שמחה וגיל מן הכרמל ובכרמים לא ירנן לא ירעע יין ביקבים לא ידרך הדרך הידד השבתי׃
Esaïe 24:11
צוחה על היין בחוצות ערבה כל שמחה גלה משוש הארץ׃
Jérémie 48:3
קול צעקה מחרונים שד ושבר גדול׃
Osée 9:1
אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן׃
Osée 9:2
גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה׃