Joël 1:17-20
17
עבשו פרדות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן׃
18
מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו׃
19
אליך יהוה אקרא כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה׃
20
גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר׃
Lévitique 26:20
ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו׃
Esaïe 24:3
הבוק תבוק הארץ והבוז תבוז כי יהוה דבר את הדבר הזה׃
Esaïe 24:4
אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמללו מרום עם הארץ׃
Jérémie 12:4
עד מתי תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש מרעת ישבי בה ספתה בהמות ועוף כי אמרו לא יראה את אחריתנו׃
Jérémie 12:11
שמה לשממה אבלה עלי שממה נשמה כל הארץ כי אין איש שם על לב׃
Jérémie 14:2-6
2
אבלה יהודה ושעריה אמללו קדרו לארץ וצוחת ירושלם עלתה׃
3
ואדריהם שלחו צעוריהם למים באו על גבים לא מצאו מים שבו כליהם ריקם בשו והכלמו וחפו ראשם׃
4
בעבור האדמה חתה כי לא היה גשם בארץ בשו אכרים חפו ראשם׃
5
כי גם אילת בשדה ילדה ועזוב כי לא היה דשא׃
6
ופראים עמדו על שפים שאפו רוח כתנים כלו עיניהם כי אין עשב׃
Osée 4:3
על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו׃
Joël 1:5
הקיצו שכורים ובכו והיללו כל שתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם׃
Joël 1:12
הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם׃
Esaïe 24:11
צוחה על היין בחוצות ערבה כל שמחה גלה משוש הארץ׃
Jérémie 48:33
ונאספה שמחה וגיל מכרמל ומארץ מואב ויין מיקבים השבתי לא ידרך הידד הידד לא הידד׃
Osée 9:2
גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה׃
Aggée 1:11
ואקרא חרב על הארץ ועל ההרים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפים׃