Psaumes 36:3
דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב׃
Psaumes 81:10
אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו׃
Psaumes 81:11
ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי׃
Amos 1:11
כה אמר יהוה על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח׃
1 Timothée 5:12
ודינן עליהן כי בגדו באמונתן הראשונה׃
Lévitique 26:36
והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף׃
Deutéronome 28:25
יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃
Lamentations 3:66
תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה׃
Lamentations 4:19
קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו׃