Génèse 40:20
ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו׃
Daniel 5:1-4
1
בלשאצר מלכא עבד לחם רב לרברבנוהי אלף ולקבל אלפא חמרא שתה׃
2
בלשאצר אמר בטעם חמרא להיתיה למאני דהבא וכספא די הנפק נבוכדנצר אבוהי מן היכלא די בירושלם וישתון בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה׃
3
באדין היתיו מאני דהבא די הנפקו מן היכלא די בית אלהא די בירושלם ואשתיו בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה׃
4
אשתיו חמרא ושבחו לאלהי דהבא וכספא נחשא פרזלא אעא ואבנא׃
Matthieu 14:6
ויהי ביום הלדת הורדוס ותרקד בת הורודיה בתוכם ותיטב בעיני הורדוס׃
Marc 6:21
ויבא היום המכשר כי הורדוס ביום הלדת אתו עשה משתה לגדוליו ולשרי האלפים ולראשי הגליל׃
Proverbes 20:1
לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם׃
Esaïe 5:11
הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם׃
Esaïe 5:12
והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם ואת פעל יהוה לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו׃
Esaïe 5:22
הוי גבורים לשתות יין ואנשי חיל למסך שכר׃
Esaïe 5:23
מצדיקי רשע עקב שחד וצדקת צדיקים יסירו ממנו׃
Esaïe 28:1
הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים הלומי יין׃
Esaïe 28:7
וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה פקו פליליה׃
Esaïe 28:8
כי כל שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום׃
Habaquq 2:15
הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על מעוריהם׃
Habaquq 2:16
שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך׃
Ephésiens 5:18
ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח׃
1 Pierre 4:3
כי דינו עת החיים אשר עברה לעשות כחפץ הגוים בלכתנו בדרכי זמה ובתאות כסבאי יין וזללי בשר ורדפי שכר ותועבות עבדת האלילים׃
1 Pierre 4:4
ועל זאת תמהים המה ומגדפים כי לא תרוצו עמהם לשטף בזמה כמוהם׃
1 Rois 13:4
ויהי כשמע המלך את דבר איש האלהים אשר קרא על המזבח בבית אל וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמר תפשהו ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכל להשיבה אליו׃
Psaumes 1:1
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃
Psaumes 69:12
ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר׃
Proverbes 13:20
הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע׃
Proverbes 23:29-35
29
למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים׃
30
למאחרים על היין לבאים לחקר ממסך׃
31
אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים׃
32
אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש׃
33
עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃
34
והיית כשכב בלב ים וכשכב בראש חבל׃
35
הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד׃
Daniel 5:4
אשתיו חמרא ושבחו לאלהי דהבא וכספא נחשא פרזלא אעא ואבנא׃
Daniel 5:23
ועל מרא שמיא התרוממת ולמאניא די ביתה היתיו קדמיך ואנתה ורברבניך שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ולאלהי כספא ודהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא די לא חזין ולא שמעין ולא ידעין שבחת ולאלהא די נשמתך בידה וכל ארחתך לה לא הדרת׃