Génèse 3:6
ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל׃
Génèse 3:11
ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת׃
Job 31:33
אם כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני׃
Osée 8:1
אל חכך שפר כנשר על בית יהוה יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו׃
2 Rois 17:15
וימאסו את חקיו ואת בריתו אשר כרת את אבותם ואת עדותיו אשר העיד בם וילכו אחרי ההבל ויהבלו ואחרי הגוים אשר סביבתם אשר צוה יהוה אתם לבלתי עשות כהם׃
Esaïe 24:5
והארץ חנפה תחת ישביה כי עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם׃
Jérémie 31:32
לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם יהוה׃
Ezechiel 16:59-61
59
כי כה אמר אדני יהוה ועשית אותך כאשר עשית אשר בזית אלה להפר ברית׃
60
וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך והקמותי לך ברית עולם׃
61
וזכרת את דרכיך ונכלמת בקחתך את אחותיך הגדלות ממך אל הקטנות ממך ונתתי אתהן לך לבנות ולא מבריתך׃
Hébreux 8:9
לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בחלתי בם נאם יהוה׃
Osée 5:7
ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם׃
Esaïe 24:16
מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו׃
Esaïe 48:8
גם לא שמעת גם לא ידעת גם מאז לא פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך׃
Jérémie 3:7
ואמר אחרי עשותה את כל אלה אלי תשוב ולא שבה ותראה בגודה אחותה יהודה׃
Jérémie 5:11
כי בגוד בגדו בי בית ישראל ובית יהודה נאם יהוה׃
Jérémie 9:6
שבתך בתוך מרמה במרמה מאנו דעת אותי נאם יהוה׃