1 Samuel 15:22
ויאמר שמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשמע בקול יהוה הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים׃
Psaumes 50:8
לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד׃
Proverbes 21:3
עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח׃
Ecclesiaste 5:1
שמר רגליך כאשר תלך אל בית האלהים וקרוב לשמע מתת הכסילים זבח כי אינם יודעים לעשות רע׃
Esaïe 1:11
למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי׃
Esaïe 58:6
הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבות רשע התר אגדות מוטה ושלח רצוצים חפשים וכל מוטה תנתקו׃
Jérémie 7:22
כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציא אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח׃
Daniel 4:27
להן מלכא מלכי ישפר עליך וחטיך בצדקה פרק ועויתך במחן ענין הן תהוא ארכה לשלותך׃
Amos 5:21
שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם׃
Michée 6:6
במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה׃
Matthieu 5:7
אשרי הרחמנים כי הם ירחמו׃
Matthieu 9:13
ואתם צאו ולמדו מה הוא חסד חפצתי ולא זבח כי לא באתי לקרא את הצדיקים כי אם את החטאים לתשובה׃
Matthieu 12:7
ולו ידעתם מה הוא חסד חפצתי ולא זבח לא הרשעתם את הנקים׃
Osée 4:1
שמעו דבר יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ׃
1 Chroniques 28:9
ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש יהוה וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד׃
Jérémie 22:16
דן דין עני ואביון אז טוב הלוא היא הדעת אתי נאם יהוה׃
1 Jean 2:3
ובזאת נדע כי הכרנו אותו אם נשמר את מצותיו׃
1 Jean 3:6
כל העמד בו לא יחטא כל החוטא לא ראהו גם לא ידעו׃