Jérémie 2:12
שמו שמים על זאת ושערו חרבו מאד נאם יהוה׃
Jérémie 2:13
כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארת נשברים אשר לא יכלו המים׃
Jérémie 5:30
שמה ושערורה נהיתה בארץ׃
Jérémie 5:31
הנביאים נבאו בשקר והכהנים ירדו על ידיהם ועמי אהבו כן ומה תעשו לאחריתה׃
Jérémie 18:13
לכן כה אמר יהוה שאלו נא בגוים מי שמע כאלה שעררת עשתה מאד בתולת ישראל׃
Jérémie 23:14
ובנבאי ירושלם ראיתי שערורה נאוף והלך בשקר וחזקו ידי מרעים לבלתי שבו איש מרעתו היו לי כלם כסדם וישביה כעמרה׃
Osée 4:11
זנות ויין ותירוש יקח לב׃
Osée 4:17
חבור עצבים אפרים הנח לו׃
Osée 5:3
אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל׃
1 Rois 12:8
ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את הילדים אשר גדלו אתו אשר העמדים לפניו׃
1 Rois 15:30
על חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל בכעסו אשר הכעיס את יהוה אלהי ישראל׃
2 Rois 17:7
ויהי כי חטאו בני ישראל ליהוה אלהיהם המעלה אתם מארץ מצרים מתחת יד פרעה מלך מצרים וייראו אלהים אחרים׃
Jérémie 3:6
ויאמר יהוה אלי בימי יאשיהו המלך הראית אשר עשתה משבה ישראל הלכה היא על כל הר גבה ואל תחת כל עץ רענן ותזני שם׃
Ezechiel 23:5
ותזן אהלה תחתי ותעגב על מאהביה אל אשור קרובים׃