Osée 5:15
אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני׃
Osée 14:1
שובה ישראל עד יהוה אלהיך כי כשלת בעונך׃
Esaïe 2:3
והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם׃
Esaïe 55:7
יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח׃
Jérémie 3:22
שובו בנים שובבים ארפה משובתיכם הננו אתנו לך כי אתה יהוה אלהינו׃
Jérémie 50:4
בימים ההמה ובעת ההיא נאם יהוה יבאו בני ישראל המה ובני יהודה יחדו הלוך ובכו ילכו ואת יהוה אלהיהם יבקשו׃
Lamentations 3:40
נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה׃
Lamentations 3:41
נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים׃
Sophonie 2:1
התקוששו וקושו הגוי לא נכסף׃
Osée 5:12-14
12
ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה׃
13
וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור׃
14
כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל׃
Osée 13:7-9
7
ואהי להם כמו שחל כנמר על דרך אשור׃
8
אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם׃
9
שחתך ישראל כי בי בעזרך׃
Deutéronome 32:39
ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
1 Samuel 2:6
יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל׃
Job 5:18
כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה׃
Job 34:29
והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד׃
Psaumes 30:7
יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃
Esaïe 30:22
וטמאתם את צפוי פסילי כספך ואת אפדת מסכת זהבך תזרם כמו דוה צא תאמר לו׃
Jérémie 30:12
כי כה אמר יהוה אנוש לשברך נחלה מכתך׃
Jérémie 33:5
באים להלחם את הכשדים ולמלאם את פגרי האדם אשר הכיתי באפי ובחמתי ואשר הסתרתי פני מהעיר הזאת על כל רעתם׃
Lamentations 3:32
כי אם הוגה ורחם כרב חסדו׃
Lamentations 3:33
כי לא ענה מלבו ויגה בני איש׃