Psaumes 107:43
מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי יהוה׃
Proverbes 1:5
ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃
Proverbes 1:6
להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃
Proverbes 4:18
וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום׃
Jérémie 9:12
מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי יהוה אליו ויגדה על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר׃
Daniel 12:10
יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו׃
Matthieu 13:11
ויען ויאמר כי לכם נתן לדעת את סודות מלכות השמים ולהם לא נתן׃
Matthieu 13:12
כי מי שיש לו נתן ינתן לו ויעדיף ומי שאין לו גם את אשר יש לו יקח ממנו׃
Jean 8:47
אשר מאת האלהים הוא ישמע את דברי האלהים על כן אתם לא שמעתם כי אינכם מאת האלהים׃
Jean 18:37
ויאמר אליו פילטוס אם כן אפוא מלך אתה ויען ישוע אתה אמרת כי מלך אנכי לזה נולדתי ולזה באתי בעולם להעיד לאמת כל אשר הוא מן האמת ישמע בקולי׃
Génèse 18:25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
Deutéronome 32:4
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא׃
Job 34:10-12
10
לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול׃
11
כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו׃
12
אף אמנם אל לא ירשיע ושדי לא יעות משפט׃
Job 34:18-12
Job 34:19-12
Psaumes 19:7
תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃
Psaumes 19:8
פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃
Psaumes 119:75
ידעתי יהוה כי צדק משפטיך ואמונה עניתני׃
Psaumes 119:128
על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי׃
Ezechiel 18:25
ואמרתם לא יתכן דרך אדני שמעו נא בית ישראל הדרכי לא יתכן הלא דרכיכם לא יתכנו׃
Ezechiel 33:17-20
17
ואמרו בני עמך לא יתכן דרך אדני והמה דרכם לא יתכן׃
18
בשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ומת בהם׃
19
ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה׃
20
ואמרתם לא יתכן דרך אדני איש כדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל׃
Sophonie 3:5
יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת׃
Romains 7:12
ובכן התורה היא קדושה והמצוה קדושה וישרה וטובה׃
Job 17:9
ויאחז צדיק דרכו וטהר ידים יסיף אמץ׃
Psaumes 84:5
אשרי אדם עוז לו בך מסלות בלבבם׃
Psaumes 84:7
ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון׃
Proverbes 10:29
מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃
Esaïe 8:13-15
13
את יהוה צבאות אתו תקדישו והוא מוראכם והוא מערצכם׃
14
והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל לפח ולמוקש ליושב ירושלם׃
15
וכשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו׃
Matthieu 11:19
ויבא בן האדם והוא אכל ושתה ויאמרו הנה איש זולל וסבא ואהב מוכסים וחטאים ונצדקה החכמה מאת בניה׃
Luc 2:34
ויברך אותם שמעון ויאמר אל מרים אמו הנה זה מוסד לנפילה ולתקומה לרבים בישראל ולאות מריבה׃
Luc 4:28
וימלאו כל אשר בבית הכנסת חמה בשמעם את אלה׃
Luc 4:29
ויקומו וידיחו אותו אל מחוץ לעיר ויביאהו עד גב ההר אשר נבנתה עירם עליו למען השליכו מטה׃
Luc 7:23
ואשרי אשר לא יכשל בי׃
Jean 3:19
וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃
Jean 3:20
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃
Jean 9:39
ויאמר ישוע אני לדין באתי לעולם הזה למען יראו העורים והראים יכו בעורון׃
Jean 15:24
לולא עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה לא היה בהם חטא ועתה ראו וישנאו גם אתי גם את אבי׃
Romains 9:32
ועל מה יען אשר לא מאמונה דרשוה כי אם ממעשים כי התנגפו באבן נגף׃
Romains 9:33
ככתוב הנני יסד בציון אבן נגף וצור מכשול וכל המאמין בו לא יבוש׃
2 Corinthiens 2:15
כי ריח ניחח המשיח אנחנו לאלהים גם בתוך הנושעים וגם בתוך האבדים׃
2 Corinthiens 2:16
לאלה ריח מות למות ולאלה ריח חיים לחיים ומי זה ראוי לכך׃
2 Thessaloniciens 2:9-12
9
את אשר יבוא כחזקת השטן ברב כח ובאתות ובמופתי שקר׃
10
ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע׃
11
ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃
12
למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה׃
1 Pierre 2:7
לכן לכם המאמינים היקר אבל לסוררים האבן אשר מאסו הבונים היתה לראש פנה ולאבן נגף ולצור מכשל׃
1 Pierre 2:8
והם נכשלו יען לא שמעו לדבר ולזאת גם נועדו׃