Psaumes 91:1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
Cantique des Cantiques 2:3
כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי׃
Esaïe 32:1
הן לצדק ימלך מלך ולשרים למשפט ישרו׃
Esaïe 32:2
והיה איש כמחבא רוח וסתר זרם כפלגי מים בציון כצל סלע כבד בארץ עיפה׃
Osée 6:2
יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃
Psaumes 85:6
הלא אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו בך׃
Psaumes 138:7
אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך׃
Esaïe 61:11
כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן אדני יהוה יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הגוים׃
Jean 11:25
ויאמר אליה ישוע אנכי התקומה והחיים המאמין בי יחיה גם כי ימות׃
Jean 12:24
אמן אמן אני אמר לכם אם לא יפל גרגר החטא אל תוך האדמה ומת ישאר לבדו וכאשר מת יעשה פרי הרבה׃
1 Corinthiens 15:36-38
36
אתה הסכל הן מה שתזרע לא יחיה בלתי אם ימות׃
37
ומה שתזרע אינך זרע את הגוף אשר יהיה כי אם כגרגר ערם של חטה או של אחד הזרעים׃
38
והאלהים יתן לו גוף כפי רצונו ולכל זרע וזרע את גופו למינהו׃
Osée 14:5
אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון׃
Cantique des Cantiques 6:11
אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים׃
Zacharie 8:12
כי זרע השלום הגפן תתן פריה והארץ תתן את יבולה והשמים יתנו טלם והנחלתי את שארית העם הזה את כל אלה׃