Osée 5:13
וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור׃
Osée 7:11
ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים קראו אשור הלכו׃
Osée 8:9
כי המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התנו אהבים׃
Osée 12:1
אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל׃
2 Chroniques 16:7
ובעת ההיא בא חנני הראה אל אסא מלך יהודה ויאמר אליו בהשענך על מלך ארם ולא נשענת על יהוה אלהיך על כן נמלט חיל מלך ארם מידך׃
Psaumes 146:3
אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃
Jérémie 31:18-22
18
שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השבני ואשובה כי אתה יהוה אלהי׃
19
כי אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על ירך בשתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי׃
20
הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם יהוה׃
21
הציבי לך צינים שמי לך תמרורים שתי לבך למסלה דרך הלכתי שובי בתולת ישראל שבי אל עריך אלה׃
22
עד מתי תתחמקין הבת השובבה כי ברא יהוה חדשה בארץ נקבה תסובב גבר׃
Deutéronome 17:16
רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד׃
Psaumes 20:7
אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃
Psaumes 20:8
המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃
Psaumes 33:17
שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃
Esaïe 30:2
ההלכים לרדת מצרים ופי לא שאלו לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים׃
Esaïe 30:16
ותאמרו לא כי על סוס ננוס על כן תנוסון ועל קל נרכב על כן יקלו רדפיכם׃
Esaïe 31:3
ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ולא רוח ויהוה יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזר ויחדו כלם יכליון׃
Esaïe 36:8
ועתה התערב נא את אדני המלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם תוכל לתת לך רכבים עליהם׃
Osée 14:8
אפרים מה לי עוד לעצבים אני עניתי ואשורנו אני כברוש רענן ממני פריך נמצא׃
Osée 2:17
והסרתי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם׃
Esaïe 1:29
כי יבשו מאילים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם׃
Esaïe 2:20
ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחות לחפר פרות ולעטלפים׃
Esaïe 27:9
לכן בזאת יכפר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנפצות לא יקמו אשרים וחמנים׃
Ezechiel 36:25
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם׃
Ezechiel 37:23
ולא יטמאו עוד בגלוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אתם מכל מושבתיהם אשר חטאו בהם וטהרתי אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים׃
Ezechiel 43:7-9
7
ויאמר אלי בן אדם את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם׃
8
בתתם ספם את ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו את שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי׃
9
עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם׃
Michée 5:10-14
10
והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך׃
11
והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך׃
12
והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך׃
13
והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך׃
14
ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך׃
Zacharie 13:2
והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אכרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד וגם את הנביאים ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ׃
Exode 22:22-24
22
כל אלמנה ויתום לא תענון׃
23
אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו׃
24
וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים׃
Psaumes 10:14
ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃
Psaumes 68:5
אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃
Psaumes 146:9
יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃
Proverbes 23:10
אל תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל תבא׃
Proverbes 23:11
כי גאלם חזק הוא יריב את ריבם אתך׃
Jean 14:18
לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם׃