2 Samuel 17:8
ויאמר חושי אתה ידעת את אביך ואת אנשיו כי גברים המה ומרי נפש המה כדב שכול בשדה ואביך איש מלחמה ולא ילין את העם׃
Proverbes 17:12
פגוש דב שכול באיש ואל כסיל באולתו׃
Amos 9:1-3
1
ראיתי את אדני נצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט׃
2
אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם׃
3
ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את הנחש ונשכם׃
Psaumes 80:13
יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה׃
Esaïe 5:29
שאגה לו כלביא ושאג ככפירים וינהם ויאחז טרף ויפליט ואין מציל׃
Esaïe 56:9
כל חיתו שדי אתיו לאכל כל חיתו ביער׃
Jérémie 12:9
העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה לכו אספו כל חית השדה התיו לאכלה׃