Exode 2:25
וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים׃
Psaumes 1:6
כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃
Psaumes 31:7
אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי ידעת בצרות נפשי׃
Psaumes 142:3
בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח זו אהלך טמנו פח לי׃
Nahoum 1:7
טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃
1 Corinthiens 8:3
אבל אם יאהב איש את האלהים האלהים ידעו׃
Galates 4:9
ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃
Deutéronome 2:7
כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר׃
Deutéronome 8:15
המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש׃
Deutéronome 32:10
ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו׃
Jérémie 2:2
הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר יהוה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה׃
Jérémie 2:6
ולא אמרו איה יהוה המעלה אתנו מארץ מצרים המוליך אתנו במדבר בארץ ערבה ושוחה בארץ ציה וצלמות בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם׃
Psaumes 63:1
מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃