Osée 12:9
ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד׃
Exode 20:2
אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃
Psaumes 81:9
לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר׃
Psaumes 81:10
אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו׃
Esaïe 43:3
כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך׃
Esaïe 43:10
אתם עדי נאם יהוה ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה׃
Esaïe 44:6-8
6
כה אמר יהוה מלך ישראל וגאלו יהוה צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים׃
7
ומי כמוני יקרא ויגידה ויערכה לי משומי עם עולם ואתיות ואשר תבאנה יגידו למו׃
8
אל תפחדו ואל תרהו הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתם עדי היש אלוה מבלעדי ואין צור בל ידעתי׃
Esaïe 43:11-13
11
אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע׃
12
אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם יהוה ואני אל׃
13
גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה׃
Esaïe 45:21
הגידו והגישו אף יועצו יחדו מי השמיע זאת מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה ואין עוד אלהים מבלעדי אל צדיק ומושיע אין זולתי׃
Esaïe 45:22
פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד׃
Actes 4:12
ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הנתן לבני אדם אשר בו נושע׃