Génèse 41:52
ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלהים בארץ עניי׃
Génèse 48:19
וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים׃
Génèse 49:22
בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור׃
Deutéronome 33:17
בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה׃
Osée 4:19
צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם׃
Psaumes 1:4
לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח׃
Esaïe 17:13
לאמים כשאון מים רבים ישאון וגער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח וכגלגל לפני סופה׃
Esaïe 41:16
תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהוה בקדוש ישראל תתהלל׃
Jérémie 4:11
בעת ההיא יאמר לעם הזה ולירושלם רוח צח שפיים במדבר דרך בת עמי לוא לזרות ולוא להבר׃
Ezechiel 17:10
והנה שתולה התצלח הלוא כגעת בה רוח הקדים תיבש יבש על ערגת צמחה תיבש׃
Ezechiel 19:12
ותתש בחמה לארץ השלכה ורוח הקדים הוביש פריה התפרקו ויבשו מטה עזה אש אכלתהו׃
Osée 9:11
אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון׃
Job 18:16
מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו׃
Psaumes 109:13
יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃
Esaïe 14:21
הכינו לבניו מטבח בעון אבותם בל יקמו וירשו ארץ ומלאו פני תבל ערים׃
Daniel 11:8
וגם אלהיהם עם נסכיהם עם כלי חמדתם כסף וזהב בשבי יבא מצרים והוא שנים יעמד ממלך הצפון׃
Nahoum 2:9
בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתכונה כבד מכל כלי חמדה׃