Psaumes 48:6
רעדה אחזתם שם חיל כיולדה׃
Esaïe 13:8
ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם׃
Esaïe 21:3
על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות׃
Jérémie 4:31
כי קול כחולה שמעתי צרה כמבכירה קול בת ציון תתיפח תפרש כפיה אוי נא לי כי עיפה נפשי להרגים׃
Jérémie 13:21
מה תאמרי כי יפקד עליך ואת למדת אתם עליך אלפים לראש הלוא חבלים יאחזוך כמו אשת לדה׃
Jérémie 22:23
ישבתי בלבנון מקננתי בארזים מה נחנת בבא לך חבלים חיל כילדה׃
Jérémie 30:6
שאלו נא וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון׃
Jérémie 49:24
רפתה דמשק הפנתה לנוס ורטט החזיקה צרה וחבלים אחזתה כיולדה׃
Michée 4:9
עתה למה תריעי רע המלך אין בך אם יועצך אבד כי החזיקך חיל כיולדה׃
Michée 4:10
חולי וגחי בת ציון כיולדה כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי שם יגאלך יהוה מכף איביך׃
1 Thessaloniciens 5:3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃
Proverbes 22:3
ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו׃
Actes 24:25
ויהי כדברו על הצדק והפרישות ועל הדין העתיד לבוא ויחרד פיליכס ויען עתה זה לך ולכשאפנה אשוב לקרא לך׃
2 Rois 19:3
ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכח אין ללדה׃
Esaïe 26:17
כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה׃
Esaïe 37:3
ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכח אין ללדה׃
Actes 16:29-34
29
וישאל נרות וידלג פנימה והוא מרעיד ויפל לרגלי פולוס וסילא׃
30
ויוציאם החוצה ויאמר אדני מה עלי לעשות למען אושע׃
31
ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך׃
32
ויגידו לו את דבר יהוה ולכל אשר בביתו׃
33
ויקחם בלילה בשעה ההיא וירחץ את חבורתיהם וימהר להטבל הוא וכל אשר לו׃
34
ויעלם אל ביתו וישם שלחן לפניהם ויגל עם כל ביתו על היותו מאמין באלהים׃
2 Corinthiens 6:2
כי הוא אומר בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך הנה עתה עת רצון הנה עתה יום ישועה׃
Hébreux 3:7
לכן כמאמר רוח הקדש היום אם בקלו תשמעו׃
Hébreux 3:8
אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃