Deutéronome 32:34
הלא הוא כמס עמדי חתם באוצרתי׃
Deutéronome 32:35
לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו׃
Job 14:17
חתם בצרור פשעי ותטפל על עוני׃
Job 21:19
אלוה יצפן לבניו אונו ישלם אליו וידע׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃