Psaumes 10:16
יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו׃
Psaumes 44:4
אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב׃
Psaumes 47:6
זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו׃
Psaumes 47:7
כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל׃
Psaumes 74:12
ואלהים מלכי מקדם פעל ישועות בקרב הארץ׃
Psaumes 89:18
כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו׃
Psaumes 149:2
ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם׃
Esaïe 33:22
כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו׃
Esaïe 43:15
אני יהוה קדושכם בורא ישראל מלככם׃
Jérémie 8:19
הנה קול שועת בת עמי מארץ מרחקים היהוה אין בציון אם מלכה אין בה מדוע הכעסוני בפסליהם בהבלי נכר׃
Zacharie 14:9
והיה יהוה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד׃
Jean 1:49
ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל׃
Osée 13:4
ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי׃
Osée 10:3
כי עתה יאמרו אין מלך לנו כי לא יראנו את יהוה והמלך מה יעשה לנו׃
Deutéronome 32:37-39
37
ואמר אי אלהימו צור חסיו בו׃
38
אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה׃
39
ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
Jérémie 2:28
ואיה אלהיך אשר עשית לך יקומו אם יושיעוך בעת רעתך כי מספר עריך היו אלהיך יהודה׃
Osée 8:4
הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת׃
Juges 2:16-18
16
ויקם יהוה שפטים ויושיעום מיד שסיהם׃
17
וגם אל שפטיהם לא שמעו כי זנו אחרי אלהים אחרים וישתחוו להם סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמע מצות יהוה לא עשו כן׃
18
וכי הקים יהוה להם שפטים והיה יהוה עם השפט והושיעם מיד איביהם כל ימי השופט כי ינחם יהוה מנאקתם מפני לחציהם ודחקיהם׃
1 Samuel 8:5
ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים׃
1 Samuel 8:6
וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל יהוה׃
1 Samuel 8:19
וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם מלך יהיה עלינו׃
1 Samuel 8:20
והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתנו׃
1 Samuel 12:11
וישלח יהוה את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד איביכם מסביב ותשבו בטח׃
1 Samuel 12:12
ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לי לא כי מלך ימלך עלינו ויהוה אלהיכם מלככם׃
1 Rois 12:20
ויהי כשמע כל ישראל כי שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל העדה וימליכו אתו על כל ישראל לא היה אחרי בית דוד זולתי שבט יהודה לבדו׃