Osée 8:6
כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי שבבים יהיה עגל שמרון׃
Esaïe 46:1
כרע בל קרס נבו היו עצביהם לחיה ולבהמה נשאתיכם עמוסות משא לעיפה׃
Esaïe 46:2
קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא ונפשם בשבי הלכה׃
Jérémie 43:12
והצתי אש בבתי אלהי מצרים ושרפם ושבם ועטה את ארץ מצרים כאשר יעטה הרעה את בגדו ויצא משם בשלום׃
Jérémie 43:13
ושבר את מצבות בית שמש אשר בארץ מצרים ואת בתי אלהי מצרים ישרף באש׃
Daniel 11:8
וגם אלהיהם עם נסכיהם עם כלי חמדתם כסף וזהב בשבי יבא מצרים והוא שנים יעמד ממלך הצפון׃
Osée 5:13
וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור׃
2 Rois 17:3
עליו עלה שלמנאסר מלך אשור ויהי לו הושע עבד וישב לו מנחה׃
Osée 4:19
צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם׃
Esaïe 1:29
כי יבשו מאילים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם׃
Esaïe 44:9-11
9
יצרי פסל כלם תהו וחמודיהם בל יועילו ועדיהם המה בל יראו ובל ידעו למען יבשו׃
10
מי יצר אל ופסל נסך לבלתי הועיל׃
11
הן כל חבריו יבשו וחרשים המה מאדם יתקבצו כלם יעמדו יפחדו יבשו יחד׃
Esaïe 45:16
בושו וגם נכלמו כלם יחדו הלכו בכלמה חרשי צירים׃
Jérémie 2:26
כבשת גנב כי ימצא כן הבישו בית ישראל המה מלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם׃
Jérémie 2:27
אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני כי פנו אלי ערף ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו׃
Jérémie 2:36
מה תזלי מאד לשנות את דרכך גם ממצרים תבושי כאשר בשת מאשור׃
Jérémie 2:37
גם מאת זה תצאי וידיך על ראשך כי מאס יהוה במבטחיך ולא תצליחי להם׃
Jérémie 3:24
והבשת אכלה את יגיע אבותינו מנעורינו את צאנם ואת בקרם את בניהם ואת בנותיהם׃
Jérémie 3:25
נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו כי ליהוה אלהינו חטאנו אנחנו ואבותינו מנעורינו ועד היום הזה ולא שמענו בקול יהוה אלהינו׃
Jérémie 48:13
ובש מואב מכמוש כאשר בשו בית ישראל מבית אל מבטחם׃
Ezechiel 36:31
וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים ונקטתם בפניכם על עונתיכם ועל תועבתיכם׃
Osée 11:6
וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם׃
Job 18:7
יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו׃
Esaïe 30:3
והיה לכם מעוז פרעה לבשת והחסות בצל מצרים לכלמה׃
Jérémie 7:24
ולא שמעו ולא הטו את אזנם וילכו במעצות בשררות לבם הרע ויהיו לאחור ולא לפנים׃
Michée 6:16
וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו׃