Osée 7:8
אפרים בעמים הוא יתבולל אפרים היה עגה בלי הפוכה׃
1 Rois 18:21
ויגש אליהו אל כל העם ויאמר עד מתי אתם פסחים על שתי הסעפים אם יהוה האלהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו ולא ענו העם אתו דבר׃
Esaïe 44:18
לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבתם׃
Sophonie 1:5
ואת המשתחוים על הגגות לצבא השמים ואת המשתחוים הנשבעים ליהוה והנשבעים במלכם׃
Matthieu 6:24
לא יוכל איש לעבד שני אדנים כי אם ישנא את האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ויבזה את האחר לא תוכלו עבוד את האלהים ואת הממון׃
Luc 16:13
אין עבד אשר יוכל לעבד שני אדנים כי ישנא את האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ואת האחר יבזה לא תוכלו עבד את האלהים ואת הממון׃
2 Thessaloniciens 2:11
ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃
2 Thessaloniciens 2:12
למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה׃
Jacques 1:8
איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו׃
Jacques 4:4
הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃
1 Jean 2:15
אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב׃
Apocalypse 3:15
ידעתי את מעשיך כי לא קר ולא חם אתה מי יתן והיית קר או חם׃
Apocalypse 3:16
כי עתה פושר אתה ולא קר ולא חם על כן אקיאך מפי׃
Osée 10:5-8
5
לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו׃
6
גם אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו׃
7
נדמה שמרון מלכה כקצף על פני מים׃
8
ונשמדו במות און חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו׃
Osée 8:5
זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא יוכלו נקין׃
Osée 8:6
כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי שבבים יהיה עגל שמרון׃
1 Samuel 5:4
וישכמו בבקר ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון יהוה וראש דגון ושתי כפות ידיו כרתות אל המפתן רק דגון נשאר עליו׃
Jérémie 43:13
ושבר את מצבות בית שמש אשר בארץ מצרים ואת בתי אלהי מצרים ישרף באש׃
Michée 5:13
והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך׃
Zacharie 13:2
והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אכרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד וגם את הנביאים ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ׃