Daniel 8:17
ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על פני ויאמר אלי הבן בן אדם כי לעת קץ החזון׃
Daniel 8:19
ויאמר הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הזעם כי למועד קץ׃
Daniel 11:27
ושניהם המלכים לבבם למרע ועל שלחן אחד כזב ידברו ולא תצלח כי עוד קץ למועד׃
Daniel 12:9
ויאמר לך דניאל כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ׃
Daniel 12:13
ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין׃
Daniel 7:15
אתכרית רוחי אנה דניאל בגוא נדנה וחזוי ראשי יבהלנני׃
Daniel 8:27
ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשה את מלאכת המלך ואשתומם על המראה ואין מבין׃
Daniel 10:8
ואני נשארתי לבדי ואראה את המראה הגדלה הזאת ולא נשאר בי כח והודי נהפך עלי למשחית ולא עצרתי כח׃
Génèse 37:10
ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה׃
Marc 9:15
וכל העם כראותם אתו כן תמהו וירוצי אליו וישאלו לו לשלום׃
Luc 2:19
ומרים שמרה את הדברים האלה ותחשבם בלבה׃
Luc 2:51
וירד אתם ויבא אל נצרת ויכנע להם ואמו שמרה בלבה את כל הדברים האלה׃
Luc 9:44
שימו אתם באזניכם את הדברים האלה כי עתיד בן האדם להמסר בידי בני האדם׃