Daniel 5:6
אדין מלכא זיוהי שנוהי ורעינהי יבהלונה וקטרי חרצה משתרין וארכבתה דא לדא נקשן׃
Daniel 2:1
ובשנת שתים למלכות נבכדנצר חלם נבכדנצר חלמות ותתפעם רוחו ושנתו נהיתה עליו׃
Job 18:11-14
11
סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו׃
12
יהי רעב אנו ואיד נכון לצלעו׃
13
יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות׃
14
ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות׃
Psaumes 18:14
וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃
Apocalypse 6:15
ומלכי הארץ והרזנים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל עבד וכל בן חרים התחבאו במערות ובסלעי ההרים׃
Daniel 5:6
אדין מלכא זיוהי שנוהי ורעינהי יבהלונה וקטרי חרצה משתרין וארכבתה דא לדא נקשן׃
Daniel 10:8
ואני נשארתי לבדי ואראה את המראה הגדלה הזאת ולא נשאר בי כח והודי נהפך עלי למשחית ולא עצרתי כח׃
Psaumes 48:6
רעדה אחזתם שם חיל כיולדה׃
Esaïe 13:6-8
6
הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא׃
7
על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנוש ימס׃
8
ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם׃
Esaïe 21:2-4
2
חזות קשה הגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל אנחתה השבתי׃
3
על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות׃
4
תעה לבבי פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לחרדה׃
Jérémie 6:24
שמענו את שמעו רפו ידינו צרה החזיקתנו חיל כיולדה׃
Jérémie 30:6
שאלו נא וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון׃
Matthieu 2:3
ויהי כשמע הורדוס המלך את דבריהם ויבהל הוא וכל ירושלים עמו׃