Daniel 5:9
אדין מלכא בלשאצר שגיא מתבהל וזיוהי שנין עלוהי ורברבנוהי משתבשין׃
Daniel 2:1
ובשנת שתים למלכות נבכדנצר חלם נבכדנצר חלמות ותתפעם רוחו ושנתו נהיתה עליו׃
Daniel 3:19
באדין נבוכדנצר התמלי חמא וצלם אנפוהי אשתנו על שדרך מישך ועבד נגו ענה ואמר למזא לאתונא חד שבעה על די חזה למזיה׃
Job 15:20-27
20
כל ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ׃
21
קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו׃
22
לא יאמין שוב מני חשך וצפו הוא אלי חרב׃
23
נדד הוא ללחם איה ידע כי נכון בידו יום חשך׃
24
יבעתהו צר ומצוקה תתקפהו כמלך עתיד לכידור׃
25
כי נטה אל אל ידו ואל שדי יתגבר׃
26
ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו׃
27
כי כסה פניו בחלבו ויעש פימה עלי כסל׃
Job 20:19-27
19
כי רצץ עזב דלים בית גזל ולא יבנהו׃
20
כי לא ידע שלו בבטנו בחמודו לא ימלט׃
21
אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו׃
22
במלאות שפקו יצר לו כל יד עמל תבואנו׃
23
יהי למלא בטנו ישלח בו חרון אפו וימטר עלימו בלחומו׃
24
יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה׃
25
שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים׃
26
כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נפח ירע שריד באהלו׃
27
יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו׃
Psaumes 73:18-20
18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
Esaïe 21:2-4
2
חזות קשה הגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל אנחתה השבתי׃
3
על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות׃
4
תעה לבבי פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לחרדה׃
Daniel 5:10
מלכתא לקבל מלי מלכא ורברבנוהי לבית משתיא עללת ענת מלכתא ואמרת מלכא לעלמין חיי אל יבהלוך רעיונך וזיויך אל ישתנו׃
Daniel 4:5
חלם חזית וידחלנני והרהרין על משכבי וחזוי ראשי יבהלנני׃
Daniel 4:19
אדין דניאל די שמה בלטשאצר אשתומם כשעה חדה ורעינהי יבהלנה ענה מלכא ואמר בלטשאצר חלמא ופשרא אל יבהלך ענה בלטשאצר ואמר מראי חלמא לשנאיך ופשרה לעריך׃
Daniel 7:28
עד כה סופא די מלתא אנה דניאל שגיא רעיוני יבהלנני וזיוי ישתנון עלי ומלתא בלבי נטרת׃
Psaumes 69:23
תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד׃
Esaïe 13:7
על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנוש ימס׃
Esaïe 13:8
ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם׃
Esaïe 21:3
על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות׃
Esaïe 21:4
תעה לבבי פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לחרדה׃
Esaïe 5:27
אין עיף ואין כושל בו לא ינום ולא יישן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך נעליו׃
Esaïe 35:3
חזקו ידים רפות וברכים כשלות אמצו׃
Ezechiel 7:17
כל הידים תרפינה וכל ברכים תלכנה מים׃
Ezechiel 21:7
והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח ואמרת אל שמועה כי באה ונמס כל לב ורפו כל ידים וכהתה כל רוח וכל ברכים תלכנה מים הנה באה ונהיתה נאם אדני יהוה׃
Nahoum 2:10
בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל מתנים ופני כלם קבצו פארור׃
Hébreux 12:12
על כן חזקו ידים רפות וברכים כשלות׃