Daniel 5:31
ודריוש מדיא קבל מלכותא כבר שנין שתין ותרתין׃
Daniel 6:28
ודניאל דנה הצלח במלכות דריוש ובמלכות כורש פרסיא׃
Daniel 8:3
ואשא עיני ואראה והנה איל אחד עמד לפני האבל ולו קרנים והקרנים גבהות והאחת גבהה מן השנית והגבהה עלה באחרנה׃
Daniel 8:4
ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצנו והגדיל׃
Daniel 8:20
האיל אשר ראית בעל הקרנים מלכי מדי ופרס׃
Daniel 9:1
בשנת אחת לדריוש בן אחשורוש מזרע מדי אשר המלך על מלכות כשדים׃
Esaïe 13:17
הנני מעיר עליהם את מדי אשר כסף לא יחשבו וזהב לא יחפצו בו׃
Esaïe 21:2
חזות קשה הגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל אנחתה השבתי׃
Esaïe 45:1
כה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו׃
Esaïe 45:2
אני לפניך אלך והדורים אושר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע׃