Daniel 3:17
הן איתי אלהנא די אנחנא פלחין יכל לשיזבותנא מן אתון נורא יקדתא ומן ידך מלכא ישיזב׃
Daniel 3:18
והן לא ידיע להוא לך מלכא די לאלהיך לא איתנא פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא נסגד׃
Daniel 4:22
אנתה הוא מלכא די רבית ותקפת ורבותך רבת ומטת לשמיא ושלטנך לסוף ארעא׃
Daniel 6:22
אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא ולא חבלוני כל קבל די קדמוהי זכו השתכחת לי ואף קדמיך מלכא חבולה לא עבדת׃
Actes 26:13
והנה אדני המלך בצהרים בדרך ראיתי אור צח מזהר השמש אשר משמים נגה עלי מסביב ועל ההלכים אתי׃
Actes 26:19
על כן המלך אגרפס לא המריתי את המראה אשר ראיתי מן השמים׃
Daniel 2:37
אנתה מלכא מלך מלכיא די אלה שמיא מלכותא חסנא ותקפא ויקרא יהב לך׃
Daniel 2:38
ובכל די דארין בני אנשא חיות ברא ועוף שמיא יהב בידך והשלטך בכלהון אנתה הוא ראשה די דהבא׃
Daniel 4:17
בגזרת עירין פתגמא ומאמר קדישין שאלתא עד דברת די ינדעון חייא די שליט עליא במלכות אנושא ולמן די יצבא יתננה ושפל אנשים יקים עליה׃
Daniel 4:22-25
22
אנתה הוא מלכא די רבית ותקפת ורבותך רבת ומטת לשמיא ושלטנך לסוף ארעא׃
23
ודי חזה מלכא עיר וקדיש נחת מן שמיא ואמר גדו אילנא וחבלוהי ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו ובאסור די פרזל ונחש בדתאא די ברא ובטל שמיא יצטבע ועם חיות ברא חלקה עד די שבעה עדנין יחלפון עלוהי׃
24
דנה פשרא מלכא וגזרת עליא היא די מטת על מראי מלכא׃
25
ולך טרדין מן אנשא ועם חיות ברא להוה מדרך ועשבא כתורין לך יטעמון ומטל שמיא לך מצבעין ושבעה עדנין יחלפון עליך עד די תנדע די שליט עליא במלכות אנשא ולמן די יצבא יתננה׃
Daniel 4:32-25
Deutéronome 32:8
בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל׃
Psaumes 7:17
אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם יהוה עליון׃
Psaumes 9:2
אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון׃
Psaumes 47:2
כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ׃
Psaumes 92:8
ואתה מרום לעלם יהוה׃
Lamentations 3:35
להטות משפט גבר נגד פני עליון׃
Lamentations 3:38
מפי עליון לא תצא הרעות והטוב׃
Actes 7:48
אבל העליון לא ישכן בהיכלות מעשי ידים כאשר אמר הנביא׃