Daniel 2:4
וידברו הכשדים למלך ארמית מלכא לעלמין חיי אמר חלמא לעבדיך ופשרא נחוא׃
Daniel 3:9
ענו ואמרין לנבוכדנצר מלכא מלכא לעלמין חיי׃
Daniel 6:6
אדין סרכיא ואחשדרפניא אלן הרגשו על מלכא וכן אמרין לה דריוש מלכא לעלמין חיי׃
Daniel 6:21
אדין דניאל עם מלכא מלל מלכא לעלמין חיי׃
1 Rois 1:31
ותקד בת שבע אפים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדני המלך דוד לעלם׃
Génèse 35:17
ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן׃
Génèse 35:18
ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין׃
1 Samuel 4:20-22
20
וכעת מותה ותדברנה הנצבות עליה אל תיראי כי בן ילדת ולא ענתה ולא שתה לבה׃
21
ותקרא לנער אי כבוד לאמר גלה כבוד מישראל אל הלקח ארון האלהים ואל חמיה ואישה׃
22
ותאמר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלהים׃
Job 13:4
ואולם אתם טפלי שקר רפאי אלל כלכם׃
Job 21:34
ואיך תנחמוני הבל ותשובתיכם נשאר מעל׃