Daniel 9:23
בתחלת תחנוניך יצא דבר ואני באתי להגיד כי חמודות אתה ובין בדבר והבן במראה׃
Jean 13:23
ואחד מתלמידיו מסב על חיק ישוע אשר ישוע אהבו׃
Jean 21:20
ויפן פטרוס וירא את התלמיד אשר ישוע אהבו הלך אחריהם הוא הנפל על לבו בעת הסעודה וגם שאל אדני מי הוא זה אשר ימסרך׃
Daniel 10:3
לחם חמדות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא סכתי עד מלאת שלשת שבעים ימים׃
Psaumes 45:11
ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך והשתחוי לו׃
Cantique des Cantiques 7:10
אני לדודי ועלי תשוקתו׃
Daniel 8:16
ואשמע קול אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את המראה׃
Daniel 8:17
ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על פני ויאמר אלי הבן בן אדם כי לעת קץ החזון׃
Daniel 9:22
ויבן וידבר עמי ויאמר דניאל עתה יצאתי להשכילך בינה׃
Daniel 9:23
בתחלת תחנוניך יצא דבר ואני באתי להגיד כי חמודות אתה ובין בדבר והבן במראה׃
Actes 26:16
אבל קום ועמד על רגליך כי לבעבור זאת נראיתי אליך לבחר בך למשרת ולעד על אשר ראית ועל אשר אראך׃
Job 4:14-16
14
פחד קראני ורעדה ורב עצמותי הפחיד׃
15
ורוח על פני יחלף תסמר שערת בשרי׃
16
יעמד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע׃
Job 37:1
אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו׃
Marc 16:8
ותמהרנה לצאת ותברחנה מן הקבר כי אחזתן רעדה ותמהון ולא הגידו דבר לאיש כי יראו׃
Actes 9:6
והוא חרד ונבעת ויאמר אדני מה תחפץ ואעשה ויען האדון קום לך העירה ויאמר לך את אשר עליך לעשות׃