Ezechiel 21:12
זעק והילל בן אדם כי היא היתה בעמי היא בכל נשיאי ישראל מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספק אל ירך׃
Esaïe 13:6
הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא׃
Esaïe 14:31
הילילי שער זעקי עיר נמוג פלשת כלך כי מצפון עשן בא ואין בודד במועדיו׃
Esaïe 15:2
עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על נבו ועל מידבא מואב ייליל בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה׃
Esaïe 16:7
לכן ייליל מואב למואב כלה ייליל לאשישי קיר חרשת תהגו אך נכאים׃
Esaïe 23:1
משא צר הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה למו׃
Esaïe 23:6
עברו תרשישה הילילו ישבי אי׃
Esaïe 65:14
הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו׃
Jérémie 4:8
על זאת חגרו שקים ספדו והילילו כי לא שב חרון אף יהוה ממנו׃
Jérémie 47:2
כה אמר יהוה הנה מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ׃
Joël 1:5
הקיצו שכורים ובכו והיללו כל שתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם׃
Joël 1:11
הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה כי אבד קציר שדה׃
Sophonie 1:11
הילילו ישבי המכתש כי נדמה כל עם כנען נכרתו כל נטילי כסף׃
Zacharie 11:2
הילל ברוש כי נפל ארז אשר אדרים שדדו הילילו אלוני בשן כי ירד יער הבצור׃
Jacques 5:1
הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃
Apocalypse 18:10
ומרחוק יעמדו מפני אימת ענויה ואמרו אוי אוי לך בבל העיר הגדולה העיר החזקה כי בשעה אחת בא משפטך׃